Reiko Sasaki

sasaki

Name Reiko Sasaki
Title Professor
Contact sasaki[at]z6.keio.jp
Teaching
Aerobics
Science of Body (Faculty of Science and Technology)
Expertise  
Research interests